Til ki fasal m konsa urvarak dena chahiye

Til ki fasal m konsa urvarak dena chahiye