ನಮ್ಮ ತೋಟ ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕಡೆ ಇಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾ?

ನಮ್ಮ ತೋಟ ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕಡೆ ಇಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾ?

10 Likes

ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಮ್ಮದು?

3 Likes

ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಮ್ಮದು? ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ ?

Nammagi yalapa madatira

Yara ತಂಡದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೇನದ್ರು ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿ.

Gulidaguda ri nabbadu