ನಮ್ಮ ತೋಟ ಕೆ ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದ? ನಮ್ಮ ದು ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು, ಲಚ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮ

ನಮ್ಮ ತೋಟ ಕೆ ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದ? ನಮ್ಮ ದು ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು, ಲಚ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮ

3 Likes

Yara ತಂಡದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೇನಡದ್ರು ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿ.