ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸೇಬು

ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸೇಬು

80 Likes

ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು?ನೀವು ಬೆಳೆದಿರುವ ವಿಧಾನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಬಹುದೇ?

ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸೇಬುಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ

Nima uru yaudu

ಸೇಬು ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ

:ok_hand::ok_hand: ತುಂಬಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬೆಳೆ ಬಂದಿದೆ ಬಹಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ :ok_hand::ok_hand:

ಸಮೃದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯಿಂದ ರೈತರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಬಹುದು :evergreen_tree::evergreen_tree:

2 Likes

Tumba chennagide
Nimmadu yavuru
Nimma mobile number tilisi kodi

1 Like

Duplicate

1 Like

Bosdike fake poto hako dove ಮಾಡ್ತೀಯ bosdike ಎಲಿ ಬೇಳಿತಿಯ ಶೇಬು gaandu nan magane

ಆಆಆಆಆಅ