ਪਿਆਜ ਪੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ

ਪਿਆਜ ਪੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ

4 Likes

DAP pado

ਪਿਆਜ ਉਪਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਚ ਪਿਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ