ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

7 Likes

ਤੇਲੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ