ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ

ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ

8 Likes

Very good fasal