శ్రీకాకుళం జిల్లా రాజాంను తాకిన శక్తివంతమైన పిడుగులు ఖచ్చితంగా శ్రీకాకుళంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు, ఆపై నేరుగా #విజయనగరం జిల్ల

శ్రీకాకుళం జిల్లా రాజాంను తాకిన శక్తివంతమైన పిడుగులు ఖచ్చితంగా శ్రీకాకుళంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు, ఆపై నేరుగా #విజయనగరం జిల్లాలోకి వ్యాపిస్తాయి. :warning::warning: పశ్చిమ #నెల్లూరు, #ప్రకాశం మరియు #చిత్తూరు జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షం పడింది.

5 Likes