ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ತೆನೆ

ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ತೆನೆ

7 Likes

Yaava tali maize Tilisi.