ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ

ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ

13 Likes

Yaava tali maize Tilisi.