దానిమ్మలో బాక్టీరియా నివారణకు మార్గం చెప్పండి

దానిమ్మలో బాక్టీరియా నివారణకు మార్గం చెప్పండి