20 రోజులు పత్తి పంటకు ఏ మందులు స్ప్రే చేయాలి

20 రోజులు పత్తి పంటకు ఏ మందులు స్ప్రే చేయాలి

3 Likes